- چهارشنبه 27 ژانویه 2021

2021 27 January

رنج نامه پیشمرگ معترض کومله/ماجراجویی های رهبران کومله باعث سرخوردگی و مرگ و آوارگی هزاران انسان فریب خورده شد

آکام نیوز: صدیق کریمی از پیشمرگان قدیمی گروهک کومله، رنجنامه ای را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده و خطاب به سرکردگان کومله، مطالبی را بیان کرده است.

به گزارش آکام نیوز، این پیشمرگ قدیمی کومله در رنجنامه خود خطاب به سازمان ها و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری می نویسد؛

سازمانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

با درود و آرزوی ساختن دنیایی انسانی و بهتر برای بشریت

من صدیق کریمی یکی از هزاران فرزند درد و رنج کشیدەی کردستان ایران هستم کە در دهە شصت با جریانی سیاسی و اجتماعی بەنام کوملە آشنا شدم، جریانی کە خود را مدافع خلق و حقوق زحمتکشان معرفی کرد و افق زیبای جامعەای انسانی و برابر را تبلیغ میکرد و هزاران انسان مبارز و دلسوز بە آن پیوستند بە امید رهایی از یوغ ستمگران و در این راه جان و اعضای بدن و عمر و جوانی خود را اهدا کردند ولی افسوس و هزاران افسوس با گذر زمان و کنار رفتن گرد و غبار واقعیتها آنچە واقعیت بود آشکار شد و تنها افسوسی بر جانهای از دست رفتە و عمر و سلامتیی تلف شدەی هزاران انسان همچون خودم را دیدم.

رهبری حاضر سە جریان کوملە در امروز ابراهیم علیزادە، عبداللە مهتدی و عمر ایلخانیزادە کە از اصلی ترین اعضای رهبری تشکیلات از آغاز تا به امروز بودەاند و طراحان اصلی کلیە برنامەهای کوملە تا بە امروز هستند زمانی در کردستان با تئوریزە کردن جنگ با حزب دمکرات و ترویج فرهنگ جنگ داخلی و زمانی بە تغییر مشی سیاسی و فرهنگی مبارزاتی کوملە بە جریانی تنها مسلحانە و ماجراجویانە باعث سرگشتگی و مرگ و آوارگی هزاران انسان فریب خوردە شدند و زمانی کە فرزندان این سرزمین را بە میان آتش و گلولە جنگ با رژیم و حزب دمکرات میفرستادند خود با سران رژیم و حزب دمکرات در صلح و دوستی و نشست و برخاست بودند و بعدها با هدایت و پول نقد رژیم در دو انشعاب کوملە را کە میراث و ثمرە خون هزاران مبارز راه آزادی و ماحصل عمر و جوانی هزاران انسان همچون من بود به باندهای مافیایی و خانەهای فسادتیمی تبدیل کردند و جریان سیاسی و فرهنگی ای را کە داعیەی ساختن دنیای بهتری برای زحمتکشان و خلق کرد را داشت بەمحفلی از نوکران و چاپلوسان و متملقان دور خود تبدیل کردند کە با دراختیار نهادن امکانات انسانی و مادی کوملە سلطنتی کوچک در اردوگاەهای خود فراهم سازند.

من صدیق کریمی چە بعنوان شخص خودم و چە بعنوان فردی از هزاران قربانی این جنایتکاران کە کوملە را تبدیل بە سە مافیای فساد و فحشا و قاچاق نمودەاند بابت عمر و جوانی و سلامت و کرامت و شرافت غارت شدە ازسوی سران اصلی این سە مافیایی کە تحت لوا و نام کوملە توسط ابراهیم علیزادە، عبداللە مهتدی و عمرایلخانیزادە هدایت می شوند شکایت داشتە و خواستار محاکمە هر سە نفر و اعوان و اقربای شریک جرم آنان در این سالها هستم و ادعای جبران کلیە خسارات و زیانهای مادی و معنوی خود را دارم.

صدیق کریمی

کسانیکه‌ مثل‌ من‌ فکر‌ می کنند‌ و در حقشان‌ ظلم‌ شده‌ تماس‌ بگیرند.

00491791357898

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تلگرامی آکام نیوز شوید.

افزودن دیدگاه جدید

 

آکام نیوز؛ با نگاهی نو به کردستان، چشم انداز جدیدی بر رویکردهای جامعه کردی ایران و گزاره های مؤثر در آن دارد. سعی ما بر این است در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، نه تمامی اخبار، بلکه رویدادهای مهم را بازتاب داده و به تحلیل آن بپردازیم.

با عضویت در خبرنامه از آخرین خبرها و رویدادها باخبر شوید!