ضرورت شکل دادن به قطب چپ در کردستان

آکام نیوز: همزمان با پخش و نشر طرح پیشنهادی جمال بزرگپور حول ضرورت  پایان دادن به قطب چپ در کردستان، شاخه های مختلف کومله، اعم از آنهایی که در چهارچوب یک خط فکری فعال هستند و یا گروه اتحاد و امثالهم، به تکاپور افتاده اند تا خود را به چنین گرایشی در خط حزب کمونیست ایران نزدیک تر کنند.

به گزارش آکام نیوز، مضمون اصلی این طرح ابتدا در پلنوم سوم کمیتە مرکزی کومله ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) منتخب کنگرە ١۶ کومله کە در ژوئن سال ٢٠١۵ برگزار گردید از جانب جمال بزرگپور بە پلنوم معرفی شد .

سپس در اوت همانسال بصورت نوشتەای داخلی با عنوان " اولویت فعالیت این دورە ما در کردستان" در اختیار اعضا قرار گرفت.

جمال بزرگپور در سایتهای کومله کمونیستی در دفاع از این طرح می نویسد؛

شاید مناسب میبود در این نوشتە این تحولات تازە مورد ارزیابی قرار میگرفت اما، از آنجا کە در ارگانهای تبلیغی کومله و حزب کمونیست ایران این تحولات بطور مشروح مورد بحث ارزیابی قرار گرفتە اند، نیازی بە تکرار آنان در اینجا نبود، از طرف دیگر جوهر اصلی بحثی را کە خدمتتان معرفی میشود علیرغم گذشت دو سال و اندی از آن کماکان از نظر من نە تنها بە قوت خود باقیست بلکە با در نظر گرفتن تحولات سیاسی ضرورت آن در این دورە بیش از گذشتە برجستە شدە است. از اینرو این نوشتە داخلی را که در واقع بازنویسی و به روز شده و تدقیق شده همان جهت گیری نوشته قبلی است، در اینجا ملاحظە میکنید. 

از نظر من این نوشتە اگر چە در زمان طرح خود بە دلایلی کە شرح آن اینجا لازم نیست از جانب کمیتەهای رهبری وقت حزب و کومله مورد توجە قرار نگرفت ، اما امروز با توجە بە ضرورت سیاسی چنین رویکردی، دیگر نه یک سند درون تشیکلاتی بلکه سندیست کە همە فعالین و جریاناتی کە خود را در طیف چپ جامعە کردستان تعریف میکنند مورد خطاب قرار میدهد و بە این اعتبار انتظار برخوردی فعال بە خود را میطلبد. امیدوارم این بحث کمکی باشد بە شکل گیری یک دیالوگ سیاسی و از این منظر باز هم شاید تلاشی باشد در راستای شناخت بیشتر موانع پیش رو و برداشتن گام های مؤثر برای بر طرف کردن این موانع. 

جمال بزرگپور در دفاع از طرح خود می گوید، تلاش برای شکل دادن بە قطب چپ در کردستان را نمیتوان تنها از ضرورت کلی وحدت نیروهای چپ و کمونیست که کسی قاعدتا با آن مخالفتی ندارد، استنتاج کرد، بلکه باید به عنوان یک ضرورت عاجل سیاسی، آنهم به دلیل اوضاع و احوال متغییر و متحول سیاسی و اجتماعی در منطقە، ایران وکردستان است کە باید به سراغ آن رفت. قرار گرفتن کلیه نیروهای چپ و سوسیالیست و انقلابی موجود در کردستان و در خارج کشور، در یک قطب یا یک جبهە یا هر نام دیگری، علاوه بر مطلوبیت همیشگی در این دوره به دلایل زیر از مبرمیت نیز برخوردار شدە است. 

اما نوک انتقادات تند جمال از احزاب ناسیونالیست یا به قول کومله ای ها کردپرور است، او احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران را احزابی با سیاستهایی ضعیف در قبال حل مسئله کرد متهم می کند و آنها را احزابی سودجو و منفعت طلب می خواند.

او در این باره می گوید؛

احزاب ناسیونالیست در کردستان، نه تنها ظرفیت های خود را برای حل عادلانه مسئله کرد از دست داده اند( نمونە بارز آن در کردستان عراق)، بلکه در همان حال با توجه به نفوذی که متاسفانه هنوز در میان بخشهائی از جامعه دارند، به طعمه های مناسبی برای بکار گرفته شدن در اهداف نیابتی تبدیل شده اند.

امروز در منطقە شاهد صف آرایی استراتژی های سیاسی متفاوتی هستیم. هر کدام در تلاشند کە استراتژی سیاسی خود را با پشتیبانی و حمایت از این یا آن نیروی سیاسی به پیش ببرند.

در طرح جمال بزرگپور بحث وحدت احزاب کردی نیز زیر سوال رفته و بر این باور است که این احزاب مقبولیت و مطلوبیت خود را از دست داده اند چون به قدرت های جهانی و منطقه ای وابسته شده اند.

جمال بزرگپور در این ارتباط می گوید،

حتی اگر هر دسته از این احزاب به قطبی متمایل شوند، حقیقتا فرقی ندارد کدام استراتژی سیاسی بلوک های سرمایەداری میتواند در کردستان بر دیگری تفوق یابد، چون حاصل چیزی جز بە کج راە بردن مردم کردستان و بی جواب ماندن خواست و مطالبات واقعی آنان برای برخورداری از یک زندگی انسانی نیست.

جمال بزرگپور در ادامه همه شاخه های کمونیست و کومله را به این طرح خود فرا میخواند.

شنیده ها نیز حاکی از آن است که برخی کومله ای ها در حال نزدیکی به این خط فکری جمال بزرگپور هستند.

باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی موافقان و مخالفان این طرح چه حرفهایی برای گفتن خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا