فراخوان گسترده اپوزیسیون کردی برای محاکمه و محکومیت عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تروریستی کومله

آکام نیوز: احزاب و گروههای کمونیستی و غیرکمونیستی در راستای محکومیت عبدالله مهتدی سرکرده تروریست کومله فراخوان گسترده ای صادر کردند.

 

به گزارش آکام نیوز، در پی افشای طرح های تروریستی و جنایتکارانه عبدالله مهتدی برای حذف فیزیکی رهبران کمونیست کارگری توسط شورش بایاب( خراسانه)، صدها نفر از اعضای اپوزیسیون کردی در بیانیه ای و طی یک نامه سرگشاده خواستار محاکمه عبدالله مهتدی شدند.

اپوزیسیون کردی به رهبری کمونیست کارگری در بیانیه تندی تحت عنوان"ترور مخالفین سیاسی و ارعاب جایگاهی در مبارزه مردم کردستان ندارد"، خواستار اعلام انزجار مردمی بر علیه عبدالله مهتدی شدند.

در این بیانیه آمده است؛

در روزهای اخیر افشاگری تعدادی از کادرهای سابق سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در مورد طرح رهبری این جریان برای یورش مسلحانه به مقرهای کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و طرح ترور کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در سال ٢٠٠۵ موجی از انزجار عمومی را برانگیخت. به دنبال این افشاگری ها تعداد زیادی از احزاب و سازمان ها و شخصیت ها و فعالین سیاسی و انسان های آزاده ضمن ابراز انزجار از نقشه حمله به مقرهای کومه له و توطئه ترور مخالفین سیاسی آن را محکوم کردند.

اما سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی در واکنش به این موج از احساس دلسوزی و مسئولیت در قبال منافع جنبش انقلابی مردم کردستان و در برابر گواهی شاهدان زنده، در نهایت بی پروایی به تهدید و انکار روی آورده، منجمله، به پیشنهاد تشکیل کمیته "حقیقت یاب" از جانب کومه له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران گستاخانه شانه بالا انداخته است.

این عکس العمل هیستریک و پرخاشگرانه نشان می دهد که رهبری این جریان نه تنها هیچ احساس مسئولیتی در قبال حال و آینده جنبش حق طلبانه مردم کردستان ندارد، بلکه آگاهانه برای ایجاد تنش، ارعاب و آلوده کردن فضای سیاسی کردستان تلاش می کند. این رفتار ادامه همان سیاست حذف فیزیکی مخالفین است که باید طرد، محکوم و منزوی شود. در ضمن از صفوف پائین تشکیلاتی سازمان زحمتکشان و انسانهای متوهم و شریف درون این جریان انتظار میرود که صف خود را از سیاست های رهبریشان جدا کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن طرح یورش نظامی به احزاب سیاسی و توطئه حذف فیزیکی مخالفین سیاسی از جانب سازمان زحمتکشان به رهبری عبدالله مهتدی، به هیچ جریانی اجازه نخواهیم داد که در فردای پیروزی، فضای سیاسی شهرها و روستاهای کردستان را با تهدید و ارعاب، ناأمن و تروریزه نمایند و تکرار شکلهای حکومتی تاکنونی را به ارمغان آورند، و از هم اکنون باید اجازه ندهیم چهره آزاد شهر و روستاهای جامعه کردستان را خون مالی کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم تنها حضور فعال کارگران و زحمتکشان و همه آزادیخواهان کردستان در صحنه سیاسی جامعه است که می تواند مانع تروریزه کردن فضای سیاسی جامعه شود، و دست زورگویان را از دخالت در سرنوشت خودشان، جهت برپایی قدرت شوراهای مستقل و مردمی، کوتاه کنند.

امضا کنندگان:

 

١م. شکیب

٢صالح گویلی

٣زاهد طاهایی

۴بیژن رنجبر

۵چیا عزیزی

۶لقمان ویسی

٧فواد زمانی

٨ناصر زمانی

٩یوسف خلیل پور آذر

١٠جلیل جلیلى

١١علی لگزی

١٢فواد آقابگزاده

١٣کیوان احمدی

١۴آنا محمودی

١۵ابراهیم گومانی

١۶ایران مروتی

١٧جعفر عبدینی(باوه ر)

١٨لیلا ارغوانی

١٩شیدا ارغوانی

٢٠ناصر مرادی

٢١حسین دشتی

٢٢صدیق جهانی

٢٣مختار محمدی

٢۴اسماعیل ویسی

٢۵آسو سهامی

٢۶جلیل جلیلی

٢٧طه حسینی

٢٨ابوبکر شریفزاده

٢٩سحر احدی

٣٠پیمان احدی

٣١شورش بایاب(خراسانه)

٣٢زانکو خدری

٣٣محسن حسینی

٣۴محمد نبوی

٣۵صدیقه محمدی

٣۶فاتح گویلیان

٣٧هیرش فتحی

٣٨توفیق پیرخضری

٣٩صا بر محمدی

۴٠ابراهیم الف اصغرنیا

۴١هانا بیکس

۴٢ارسطو گلەداری

۴٣صدیق گویلیان

۴۴امید رحیم نژاد

۴۵بریوان رشید پور

۴۶نسیم کاکه

۴٧فواد امانی

۴٨نشمیل سزده

۴٩سلام آری

۵٠هژیر نینا

۵١زهیر سنه

۵٢سارا اسدی

۵٣سالار محمدی

۵۴شوان شامی

۵۵عباس زرداری

۵۶ابراهیم آفتابی (هاوری)

۵٧کاوه محمدی

۵٨امیر کلاه قوچی

۵٩انور عزیزیان

۶٠عباس سماکار

۶١فرج زارعی

۶٢سعید آرمان

۶٣شمی صلواتی

۶۴بهار ملکی

۶۵آرمان عزیزی

۶۶اردشیر نصراللە بیگی

۶٧گوهر معمارزاده

‌‌‌۶٨آزاد عبدالی

۶٩فرشید شکری

٧٠شهلا سعیدی

٧١ژیلا نگدار

٧٢نوید محمدی

٧٣پروانه قادری

٧۴ابراهیم رستمی

٧۵رضا دانش

٧۶نسرین محمودی آذر

٧٧کیوان احمدی

٧٨آنا محمودی

٧٩هتاو عبدالهی

٨٠شیوا صبحانی

٨١ژوبین مردوخی

٨٢جمال محزونی

٨٣رحیم عزیزپور

٨۴ستار فتحی

٨۵بختیار پیرخضرى

٨۶سعید وحیدی

٨٧سیوان کریمی

٨٨حبیب عبدالهی

٨٩علی قادری

٩٠مهین دارایی

٩١علی بزرگپناه

٩٢عبه دارابی

٩٣مینو همیلی

٩۴خالد ظاهری

٩۵مریم افراسیاب پور

٩۶پروین کابلی

٩٧شمی صلواتی

٩٨حسین عارفی

٩٩سردار قادری

١٠٠کریم امینی

……………………

لیست دوم امضاها

…………………..

١٠١هیوا کاکە رەش

١٠٢ریبوار عارف

١٠٣جمال کمانگر

١٠۴توفیق خدارحمى

١٠۵شهلا حیدرى

١٠۶اسماعیل خودکام

١٠٧فرهاد زندى

١٠٨عزت ملکى

١٠٩شاهو عباسى

١١٠آرام هاشمى

١١١زاگروس ابراهیمى

١١٢اقبال نظرگاهى

١١٣سارا مرادى

١١۴چیمن دارابى

١١۵کریم کانى شه

١١۶غفور زرین

١١٧عزت دارابى

١١٨عثمان رسولى

١١٩سهند حسینى

١٢٠على شریفى

١٢١مینو میرانى

١٢٢الهام صالحى نیا

١٢٣جمیل خوانچه زر

١٢۴مصلح ریبوار

١٢۵على شریف زاده

١٢۶محمد آسنگران

١٢٧کریم نورى

١٢٨فرید محمدى

١٢٩صالح سردارى

١٣٠همایون گدازگر

١٣١جلال محمودزاده

١٣٢محمد راستى

١٣٣رحیم فیض الهى

١٣۴سوما رادمنش

١٣۵ناصر بابامیرى

١٣۶صالح فلاحى

١٣٧حمید خندانى

١٣٨محمد حمیدى

١٣٩هلمت مرادى

١۴٠مهرداد احمدى

١۴١احمد نیکجو

١۴٢مهرنوش موسوى

١۴٣حسام منتظرى

١۴۴ریبوار سعید

١۴۵جبار محمدى

١۴۶کمال رشیدى

١۴٧آرش رشیدى

١۴٨مینا سلطانى

١۴٩لیندا تارا

١۵٠دلیر رشتیانى

١۵١ناصر نسیمى

١۵٢ابراهیم باتمانى

١۵٣دلیر سفیدى

١۵۴کمال علم آباد

١۵۵تامینه صادقى

١۵۶مهدى رستمى

١۵٧حمید فروتن

١۵٨تینا خلیفه اى

١۵٩شمسى زمانى

١۶٠نسرین دادانى

١۶١سعید بهرامى

١۶٢عبداله سیدمرادى

١۶٣مظفر عبدالله

 

……………………

لیست سوم امضاها

…………………..

١۶۴فردین میر حسنى

١۶۵ستار نوریزاد

١۶۶قادر محموپور

١۶٧عباس ایاغ

١۶٨مریم سلطانى

١۶٩شراره رضایى

١٧٠حسین شکرى

١٧١رشید کریمى

١٧٢سردار عبداله حمه

١٧٣شاهرخ سنه

١٧۴هادى عبدى

١٧۵کیوان رحیمى

١٧۶ارسطو احمدى

١٧٧شایسته محمدیانى

١٧٨سعید کشاورز

١٧٩اقبال سبحانى

١٨٠رضا کمانگر

١٨١نوید محمدى

١٨٢عمر معروفى

١٨٣سلیمان بایزیدى

١٨۴سهیلا روحانى

١٨۵ابراهیم برسن

١٨۶آرمان پویا

١٨٧شرى معصومى

١٨٨آذر مدرسى

١٨٩ممد شالچى

١٩٠هادى پیرخضرى

١٩١ئاریز قادرى

١٩٢نهرو مصطفایى

١٩٣پرویز راستگو

١٩۴شریف محمدى

١٩۵خبات قوامى

١٩۶شهرام سنجرى

١٩٧حاتم صمدى

١٩٨بهروز گویلیان

١٩٩على احمدى

٢٠٠فریده رحیم پور

٢٠١منصور پرستار

٢٠٢مینا احدى

٢٠٣لقمان گله دارى

٢٠۴شیوا توانایى

٢٠۵سعدى احمدى

٢٠۶شیرین پیرخضرى

٢٠٧عامر سابیر

٢٠٨جلال محمدنژاد

٢٠٩کمال رضایى

٢١٠حسین مرادى

٢١١على مطهرى

٢١٢فریاد عزیزى

٢١٣کریم خضرى

٢١۴حسام قادرپور

٢١۵محمد هژیرى

٢١۶منصور سعیدى

٢١٧على امجدیان(بانسەیى)

٢١٨بابک یزدى

٢١٩اسد حیدرى

٢٢٠بیژن پوریان

٢٢١کوسار رضایى

٢٢٢یدى کریمى

٢٢٣حەمە غەفور

٢٢۴خالد حاج محمدى

٢٢۵صاحب احمدى

٢٢۶رحمان محمدى

٢٢٧پویا محمدى

٢٢٨حبیبه رشیدى

٢٢٩مصطفى معمارى

٢٣٠پرویز زمانى(جمشید)

٢٣١فرزاد نازارى

٢٣٢صادق عبداللهى

٢٣٣آرش نصرالهى

٢٣۴عوسمان ئەحمەد

٢٣۵خبات بیساران

٢٣۶ناصر کشکولى

٢٣٧فرشید غفارى

٢٣٨چیاکو فاتحى

٢٣٩شیوا نجفى

٢۴٠جمال پیرخضرانى

٢۴١خسرو پاشایى

٢۴٢جلال برخوردار

٢۴٣فرج شهابى

٢۴۴ابوبکر مهربانى(ابو گاگل)

٢۴۵رەوەز عبدالهى

 

§ رادیو پیام کانادا

لیست نام ادامه دارد….

حزب کمونیست کارگری در پایان از افکار عمومی خواسته است تا نام خود را برای آنها ارسال کنند تا در این لیست قرار بگیرند.

حزب کمونیست کارگری در همین ارتباط خطاب به مردم اعلام کرد؛

از دوستان تقاضا میشود که در مایلی برای[email protected] نام خود را قید و برای دوستان از ایران تقاضا میشود که در مقابل نام واقعی، نام مستعار نیز بیان کنند که نام مستعار در صفحه درج شود.

گفتنی است که تا این لحظه سرکرده تروریست کومله همچنان سکوت کرده و حاضر به پاسخگویی نشده است، مردم و احزاب اپوزیسیون نیز خواستار محاکمه سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب کومله هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا