افشاگری تکاندهنده یکی از پیشمرگان قدیمی کومله بعد از مصاحبه ناصر حسامی با تلویزیون روداو

آکام نیوز/اختصاصی: یکی از پیشمرگان قدیمی گروهک تروریستی کومله، در مطلبی که برای آکام نیوز ارسال کرده است، در پاسخ به مصاحبه اخیر ناصر حسامی از اعضای سابق کمیته مرکزی کومله، مطالبی را بیان کرده است.

به گزارش آکام نیوز، بر اساس رسالتی که بر دوش آکام نیوز است، این مطلب را عینا و بدون کم و کاست منتشر می کنیم و حق ناصر حسامی پاسخگویی به اتهامات وارده به او را محفوظ است.

تلویزیون ماهوارەای "روداو"، طی چند روز گذشتە، در برنامە "پنجە مۆر " دیداری با ناصر حسامی شاعر و نویسندە و از اعضای سابق کمیته مرکزی کومله، انجام داد. ظاهر این دیدار، برای روشن شدن پارەای حقایق در بارە زندگی نامبرده از گذشتە تا حال بود.

در این برنامە ناصر حسامی همچون گذشتە مقداری از خود تعریف کرد و خانوادە خود را از مبارزین قدیمی چە در دورە شاە و چە در دورە جمهوری اسلامی معرفی کرد!.

ناصر حسامی مثل عادات دیرینە خود کە از خانوادەاش بە ارث بردە است، مقداری دروغ و داستان های غیر واقعی را تحویل مجری برنامە داد کە هر ناظری در آغاز سوال اول تا پایان برنامە، به روشنی متوجە می شود کە این "مصاحبە" نبود، بلکە تعریف و تمجید از فرد و افرادی بود کە بە قیمت قربانی دادن و جان دادن هزاران جوان این مرز و بوم بە این روز و بە این موقعیت رسیدەاند.

درست است مصاحبە یک کهنەکار با سابقە بود اما در واقع یک کارشناس دروغ پرداز کە بسیار زیرکانە خواست بر سر مجری برنامە کلاە بگذارد و ایشان را وادار بە پرسیدن سوالاتی کند کە ایشان در نظرشان دارد و میخواهند.

مجری برنامە در چندین مورد ناصر حسامی را زیر سوال برد کە آیا شما چرا در شهر کرج بودید و چرا با خانوادە ملامصطفی بارزانی همکاری کردید؟

ناصر حسامی از همان ابتدا بە همکاری خود با نوەهای ملا مصطفی بارزانی کە امروز بر مسند قدرت در شمال کردستان عراق نشستەاند، اعتراف می کند و می گوید کە آنها در کنار حزب دمکرات کردستان عراق بودند و بە عنوان یک جوان در تمام فعالیت های آن زمان شرکت فعالانە دارد.

ناصر حسامی همراە خانوادەاش از همان آغاز در تمام جنایت ها و خیانت های این جریان و قیادە موقتش در کردستان ایران شرکت می کند، از این جریان پول می گیرد و حمایت می شود.

در جلسات مهم همراە نوەهای بارزانی کە امروز در کردستان عراق بر مسند قدرت نشستەاند شرکت فعالانە دارد و آنها را از دوستان صمیمی خود می داند .

بخش های مهم و مختلف مصاحبە، عرصە های مناسبی برای خودنمایی آقای حسامی است.

آنچە را می گوید، تکرار نمی کند و بر انقلابی گری خود و خانوادەاش پای می فشارد.

ایشان ضمن قاپیدن کلمە "دمکراسی، شاعر و نویسندە"، به نقد و نفی دیگران می پردازد و وقتی هم سخن از شاعران و نوسندەهای دیگر بە میان می آید، آگاهانە سوال را می پیچاند و آقای مجری برنامە را دور می زند .

فقط خود و پدر مرحوم شان را انقلابی، جسور و فداکار معرفی می کند و سخنی از دیگران بە میان نمی آورد .

آقای ناصر حسامی برخلاف جواب به دیگر سوالات مصاحبە کنندە، در جواب به یک سوال سنگ تمام می گذارد و با کمال تواضع و لبخند “نوآوری” خودش کە چیزی جز پشت کردن به بیش از ۴٢ سال مبارزە انقلابی و کمونیستی خود و رفقایش نیست را به نمایش می گذارد.

او در جواب اینکە چگونە عضو کوملە شدید، می گوید من را دکتر جعفر شفیعی توصیە کردەاند، گرچە من باوری بە حزب کمونیست نداشتم و نامەای هم در این زمینە بە کمیسیون عضویت حزب کمونیست ایران در مورد من رسیدە بود، کە گویا من یک ناسیونالیست هستم و باوری بە جنبش سراسری و حزب کمونیست ندارم، پس لزومی نیست عضو حزب شوم، اما بعد از ۶ ماە عضو کوملە شدم .

ناصر حیسامی یا حافظەاش خوب کار نمی کند و یا خوش خدمتی هایش بە نوچەهای محمد رضاشاە پهلوی در زمان اقامتش در شهر کرج و گماردە بودنش در خدمت خانوادە بارزانی، به او اجازە نمی دهد کە واقعیات را بیان کند .

باید بە ایشان گفت پس آنها چه کسانی بودند که به پیشمرگان اجازه نمی دادند، بە داخل رادیو کوملە بیایند؟!

آنهایی کە علیە جنگ دمکرات با کوملە می ایستادند چه کسانی بودند؟ و

افرادی بە دستور شما کە در آغوش منصور حکمت می غلطیدید، اخراج شدند.

آیا بە یاد دارید چندین پیشمرگ با سابقە را از صفوف کوملە بیرون کردید؟!

شما آقای ناصر حسامی اینجا هم از نام و شخصیت دکتر جعفر شفیعی سواستفادە می کنید و دارید همچون خانودەتان نان بە نرخ روز می خورید.

از حسین بفرین شاعر کردستان عراق نام نمی برید و سادە از کنارش رد می شوید، آیا این بدان معنا نیست کە شما از او هراس دارید و می ترسید کە ایشان سرقت ادبی شما را پیش همگان افشا می کند؟!

آیا شعرهایی کە آن زمان بە رادیو کوملە می رسیدند و در جای گاهنامە " پیشنگ " جا خوش می کردند و بە نام شما پخش می شدند، واقعا متعلق به شما بود؟

یا متعلق به آن دستە از رفقایی کە به شهرهای ایران فرستادە می شدند، می شد؟

در پاسخ به سوال دیگر در مورد نحوه کشته شدن فواد مصطفی سلطانی کە مجری از شما سوال می کند، شما باز خود را بە بیراهە می زنید و زمان اختلافات سال ۲۰۰۰ میلادی را فراموش می کنید کە رهبری حزب کمونیست ایران را تهدید می کردید کە اگر دست از سر کوملە بر ندارید بە همگان خواهیم گفت کە چرا فواد از آن ماموریت بر نگشت؟!

خواهیم گفت جرا دکتر جعفر شفیعی در اثر تصادف کشته شد!

آیا نمی گفتید کە ما روزی رانندە ماشین دکتر جعفر را کە در این جریان جان سالم بدر برد را متقاعد می کنیم کە دست بە اعتراف بر علیە رهبران حزب کمونیست بزند و بگوید کە پشت ماجرای کشته شدن فواد و دکتر جعفر کسانی جز سید ابراهیم علیزادە و عبدالله مهتدی نیستند؟

کاک ناصر!

بسیار معذورم از شما چون باید شما را یک فاحشه سیاسی معرفی کنم.

یادتان هست شما بە رهبران حزب کمونیست ایران می گفتید آنها فاحشه سیاسی بیش نیستند چون یک دروغگو هستند، پس حالا باید چە نامی را بر شما نهاد؟

آیا همین نام لایق شما و دروغ هایتان نیست؟

شما در کمال ناباوری می گویید کە دیگران بودند بعضی از سرودها و ترانه های انقلابی را از پخش کردن در صدای انقلاب( رادیو کومله) ممنوع کردند، در حالی کە جنین نبود .

آیا شما نبودید کە بهمن سالاری را بە خاطر همین بحث ها و ناباوری او بە رهبری کوملە از صفوف رفقای رادیو اخراج کردید؟!

پیشمرگان کوملە بە یاد دارند کە شما کە امروز سنگ ناسیونالیزم را بە سینە می زنید بعد از پایان کنگرە هشتم کوملە چە جنایت هایی را در درون کوملە مرتکب شدید.

آیا به این زودی فراموش کردید کە همراە رحمان محمدی در شهر سلیمانیە چکارهایی می کردید؟!

آیا بە یاد دارید دو جوان مریوانی به دستور شخص شما و کاک رحمان محمدی تیرباران شدند؟!

آیا آرایشگاە جنب مقر اتحادیە میهنی کردستان " مەڵبەندی رێکخستنی سلێمانی" را بە یاد دارید کە چە ناجوانمردانە، آنها را بە قتل رساندید؟

آیا جریان خلکان را بە یاد دارید کە چە بر سر شخصی آوردید کە در حمام دیپلماسی در داخل سوراخی قرار دادە بودید و با لگد بە شکم شان میزدید؟

آیا همە اینها جرم شان این بود کە مثل تو فکر نمی کردند؟

چرا عثمان صانعی را اخراج کردید؟

و چرا همە مخالفان حزب کمونیست پیس شما و همفکران تان لمپن بە شمار می آمدند؟!

می خواهم ناصر حسامی حتما بە این سوالات جواب دهد .

ب.ر یکی از پیشمرگان قدیمی کومله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا