عضو و هوادار رسمی کومله، در کوچه و خیابان های سلیمانیه دستفروشی می کند

آکام نیوز: شهرام یکی از اعضای رسمی و لاینگر(هوادار) گروهک کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران است که بعد از یکسال کارگری و خدمت به کومله، بخاطر به پایان رسیدن کارهای اردوگاه کومله، با بی رحمی تمام از این گروه اخراج شد.

به گزارش آکام نیوز، حسن رحمان پناه مسئول دبیرخانه کمیته مرکزی کومله، دستور اخراج شهرام را از اردوگاه زرگویز صادر کرد و این عضو کومله در حال حاضر با فقر و بدبختی در خیابان های سلیمانیه مشغول دستفروشی است.

این مسئله با واکنش تند کادرها و پیشمرگان قدیمی کومله علیزاده روبرو شده است.

برخی اعضا و کادرهای کومله در شبکه های اجتماعی به این مسئله واکنش نشان داده و خواستار پاسخگویی دبیرخانه کومله شدند.

هژیر نینا از پیشمرگان قدیمی کومله در همین ارتباط، نوشت:

قابل توجه همه کسانی که زنده باد کومه له می کنند

شهرام انسانی کە در بی پناهی رنج می برد و در خیابانهای شهر سلیمانیە، بە دست فروشی مشغول است.

رنج شهرام تنها اوارگی و بی پناهی نیست، او از جسم و روح خویش نیز رنج می برد، و قربانی احزاب ناسیونالیست بورژوازی نیز شدە، اما با وجود این مشقاتی کە این انسان رنج دیدە داشتە از تلاش باز نە ایستاد و با اعتماد بە نفس روزهای سخت را پشت سر نهاد.

شهرام بە مدت یک سال در مقر مرکزی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کوملە) بعنوان هوادار اما بە کار کارگری و خدمات درمقر مرکزی مشغول بودە و از این طریق بە زندگی خود ادامە دادە، اما متاسفانە توسط دبیر خانە کوملە کە اقای حسن رحمان پناە مسئول ان می باشد او را از اردوگاە بیرون می کند ،چند روز ایشان مقاومت می کند، اما متاسفانە تلاش ایشان بی نتیجە می ماند و مجبور می شود اوارە خیانهای شهر سلیمانیە شود.

سنت همیشە این بودە کە وقتی مهمانی یا هر کسی بە کوملە روی می اورد بایستی با این نوع افراد رفتاری کاملا انسانی و انقلابی داشت، شهرام از ان جملە انسانهای است کە متاسفانە بە دلیل مشکلات جسمی و روحی کە دارد از اگاهی سیاسی برخوردار نیست و این هیچ جای ایرادی نیست، کاک شهرام وقت خود کە من در مقر سلیمانیە بودم مراجعە کرد اما ان زمان با رفتاری انسانی با او برخورد شد، اما بە دلیل همان مشکلاتی کە داشت برای پیشمرگ پذیرفتە نشد و بە سازمان خبات مراجعە کرد، پذیرفتن ایشان در سازمان خبات تنها بخاطرکار خدماتی و سواستفادە کردن از ایشان بودە.

چرا و چگونە بازهم بە کوملە مراجعە کردە و چطور بە مدت یک سال در اردوگاە می ماند، راستش این بحث مفصلی می طلبد کە من از چگونگی ان اطلاع ندارم، ایشان بعنوان پیشمرگ پذیرفتە نشدە، این سوال پیش میاد کە چرا ایشان را در اردوگاە بە مدت یک سال نگهه داشتند؟ خوب ان زمان هم کوملە می توانست همین کار را بکند، پس وقتی پذیرفتە میشە چرا ایشان را بیرون می کنند.

برخورد با انسانی مریض و گماردن ایشان بە کار در اردوگاهی کە خود را با کمونیست و سوسیالیست تعریف می کند چە معنی می تواند داشتە باشد؟ البتە لازم بە توضیح است کە اکنون در کوملە کسانی تصمیم می گیرند کە نە تنها از جنبش کمونیستی بریدەاند، بلکە خودرا با سوسیال دمکرات و با همان فرهنگ و مناسبات اتحادیە میهنی با مخاطبین خود رفتار می کنند، اگر امروز شهرام و امثال شهرام ها دچار چنین سرنوشتی می شوند جای تعجبی نیست چون سیاست رهبری کوملە با چند سال قبل بسیار متفاوت است واین عقب گرد سیاسی ناشی از نا امیدی و سرخوردگی سیاسی است کە خیلی از احزاب راست نیز دچار این معضل شدەاند، بخشی از جناح راست کوملە با پی گرفتن و با انگیزە راست روانە گام نوینی در جهت جنبش ناسیونالیستی بر داشتە و در تدارک هر چە با شکوتر بازار محلی خود هستند.

انتشار این نوشتە با خواست و اجازە خود کاک شهرام انجام شدە است.

"هژیر نینا"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا