هشدار کادر قدیمی کومله به رهبران کومله: بترسید از روزی که خشم کومله ای های واقعی دامان گیر خود و تشکیلاتتان شود

آکام نیوز: در سالهای اخیر تعداد زیادی از پیشمرگان و کادرهای قدیمی و منتقد کومله از صفوف این گروهک اخراج شده اند و کادرهای قدیمی با موج جدیدی از بی احترامی و سرکوب رهبران کومله روبرو هستند، این در حالیست که همین افراد نیمی از عمر خود را صرف خدمت به این گروهکها و رهبرانشان کرده اند.

به گزارش آکام نیوز، صدیق کریمی از کادرهای قدیمی کومله در مطلبی به واکاوی و بررسی مسئله برخوردهای ناپسند رهبری کومله با کادرهای قدیمی، پرداخته است و یک مورد از برخوردهای رهبری با کادرهای قدیمی را با نام و مشخصات، ذکر کرده است.

مطلب زیر تحت عنوان "هدف از حذف کادرهای قدیمی کوملە چیست؟" را عینا و بدون کم و کاست، به نقل از صدیق کریمی منتشر می کنیم.

 

هدف از حذف کادرهای قدیمی کوملە چیست؟

 

جعفر محمد امینی کە در جوانی بە صفوف کوملە پیوست و از فرماندهان دهە شصت کوملە بود و نهایتا مسئول کمیسیون نظامی و عضو کمیتە مرکزی کوملە زحمتکشان کردستان گردید و در تمامی سالهای دوری از کردستان بی شک از اصلی ترین حامیان و تامین کنندگان مالی این سازمان بود و نهایتا در اوج بحران مالی و تشکیلاتی این سازمان با فروش خانە شخصی خود و بازگشت بە کردستان ناجی این تشکیلات شد و با صرف انرژی وصف ناپذیر و هزاران دلار شخصی و پرداخت دەها هزار دیگر بعنوان قرض، توانست بە تنهایی این تشکیلات را سر پا نگاە دارد.

با نجات تشکیلات از این بحران بە یمن وجود چنین اشخاصی و سرازیر شدن دلارهای سرگردان تشکیلات بجای قدردانی و بازپرداخت بدهی های نامبردە بە علت اعتراض و انتقاد بی پردە از فساد اداری، مالی و اخلاقی از مسئولین و دفاع از اصول بنیادین کوملە توطئە و دسیسەهای سردمداران این فساد آشکار در کوملە بر ضد نامبردە شروع شد و نهایتا این اذیت و آزار روانی و تشکیلاتی و بی توجهی مسئولین به جایی رسید کە نامبردە را وادار بە برخورد شخصی با آمران و عاملان این دسیسەها نمود و نهایتا برخورد تشکیلاتی نابحق بە نامبردە گردید.

در ادامە و بە منظور تنش زدایی و بەهم نخوردن نظم تشکیلات جعفر محمدامینی دوسال پیش از عضویت در کمیتە مرکزی استعفا داد ولی تشکیلات زحمتکشان از ترس افشا شدن دلایل این استعفا تا بە امروز اعضای خود در بی خبری کامل نگاە داشتە است.

این در حالیست پس از توپ باران پایگاەهای کوملە زحمتکێشان در حالیکە همە مدعیان رهبری و فرماندهی کوملە در ویلاهاهای خود خزیدە بودند نامبردە با ماشین شخصی برای تقویت روحیە پیشمرگەهای ول شدە در این کوهها و سازمان دادن آنها شتافتە بود.

جعفر محمد امینی تنها یکی از هزاران کادر و فرماندهان پایبند بە اصول کوملە هستند کە قربانی توطئە و سیاست حذف و کوملە زدایی تازە مدعیان کوملە هستند کە کوملەای ها را مانعی بر یکە تازی و سوءاستفادەهای خود میبینند و باید بە این توطئەگران هشدار داد بترسید از روزی کە خشم کوملەای های واقعی دامان گیر خود و تشکیلاتتان گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا