درگیری شدید و تنش بر سر استفاده از نام کومله و حزب کمونیست ایران بالا گرفت+ بیانیه کومله شاخه علیزاده بر علیه کومله شاخه صلاح مازوجی: شما کومله نیستید شما جریان انشعابی هستید!

آکام نیوز: اتفاقات عجیب و غریب تنها در بین گروهکهای ضد انقلاب روی می دهد، استفاده چند شاخه ضد انقلاب از یک نام، جنگ بر سر نام، جنگ بر سر قدرت، انشعاب و…

به گزارش آکام نیوز، در پی انشعاب طیف صلاح مازوجی از طیف ابراهیم علیزاده، هر دو شاخه کومله اقدام به برگزاری کنگره کومله کردند! اتفاقی عجیب و نادر که تنها در بین ضد انقلاب رواج دارد.

در ماه گذشته هر دو شاخه کومله های علیزاده و مازوجی اقدامی به برگزاری کنگره های جدا از هم کردند!

کومله علیزاده کنگره کومله را برگزار کرد و کومله صلاح مازوجی هم دو کنگره کومله و حزب کمونیست را برگزار کرد!

استفاده هر دو شاخه کومله از نام کومله و حزب کمونیست ایران باعث بالا رفتن تنش ها شد.

کومله علیزاده بیانیه ای بر علیه کومله مازوجی صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه که تحت عنوان “بیانیه مشترک  کمیته موقت رهبری حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومله و کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران” صادر شد، آمده است؛

از سوی جمعی از رفقای سابق ما اخیرا دو اطلاعیه در رابطه با برگزاری دو کنگره انتشار یافته است که هر دو امضاء حزب کمونیست ایران و کومله را بر خود دارند. بسیاری از علاقمندان به مسائل سیاسی در طول شش سال گذشته با مجادلات و مباحث درونی حزب کمونیست ایران آشنائی دارند. این مجادلات در بین فعالین سیاسی داخل کشور نیز کم و بیش انعکاس یافتە و مورد بحث بوده است. در این مدت ابتدا گفتند که « اختلافات ناشفاف و ناروشن است»، سپس بر اساس همان «ناشفافیت و ناروشنی ها» تشکیلات حزب را به جناحهای چپ و راست ، کمونیست و ناسیونالیست ، تقسیم کردند و با این تقسیم بندی و به پیروی از مخالفین سرسخت کومله و حزب کمونیست، به همه اعضای حزب دهن کجی کردند.

تفاوتهای سیاسی و جناح بندیهای ادعائی، ابتدا و تا همین اکنون هم ناشفاف بودند و برای یک ناظر خارجی بی غرض و مرض تشخیص این تفاوتها بر مبنای برنامە عمل سیاسی و استراتژی سیاسی جداگانە تقریبا غیر ممکن بود. بە این دلیل ما بارها اعلام کردیم کە اختلافات موجود در همان سطحی کە طرح شدەاند بزرگ نمایی شدە و به هیچ وجه نمی توانستند انشعاب انجام گرفتە آنها را توضیح دهند.

آنچە اختلاف سیاسی نام گرفت، از دایرە حدس، گمان، بعضا بدگمانی ها ، اصطکاکات تشکیلاتی و کدورت های شخصی فراتر نرفت و نهایتا به انشعاب جمعی از حزب کمونیست و کومەلە انجامید.

آنچە کە اکنون از نظر ما جای تأمل جدی دارد این است کە این جمع کە میبایست پس از جدایی خود نام و نشان دیگری را منطبق با آنچە کە برای ادامە فعالیت خود مناسب تشخیص میدهند برگزینند . متأسفانە همان نامی را بر خود نهاده اند که نام و نشان اکثریت در حزبی است کە مصمم بە ادامە راهی هستند کە تا کنون طی کرده اند. ممکن است گفتە شود کە آنها نیز همان مسیر تا کنونی حزب را ادامە میدهند، اگر چنین است چرا انشعاب؟

اگر چنین نیست و انشعاب از نظر آنها با تبینی کە از این اختلافات داشتند،اجتناب ناپذیر بود، می ماند استفادە از نام و نشان حزب، حال میتواند سؤال این باشد کدام طرف پس از جدایی محق بە استفادە از آنچە کە تا کنون بودە ، هستند؟ در چنین حالتی باید بە منطق ، اخلاق سالم سیاسی، اساسنامه حزبی کە تا مقطع جدایی هر دو طرف بە آن پایبند بودند و بە تجارب تاکنونی در انشعابات درمیان جریانات سیاسی مراجعە کرد . همە این موارد بە ما میگوید کە این رفقای سابق با هر تعریفی کە از خود داشتە باشند پس از جدایی محق بە استفادە از این و نام و نشان آن نیستند. دلیل آنهم روشن است زیرا همانطور کە گفتە شد منشعبین با هر توضیحی کە برای انشعاب خود داشتە باشند واقعیت این است هنگامی کە جدایی خود را اعلام کردند و نیز در هر مقطعی از محادلات ۶ سال گذشته، اقلیتی را در حزب ما تشکیل می دادند. بنابراین اگر جداشدن حق اقلیت حزبی بودە باشد، روشن است که انتخاب این نامها حق آنها نیست. حال ممکن است گفتە شود که مسئله بر سر همین اقلیت و اکثریت است.

کومله علیزاده در ادامه ضمن هشدار به کومله مازوجی و تاکید بر اینکه آنها کومله نیستند و به آنها برچسب جریان انشعابی را خواهیم زد، اعلام کردند؛

رفقای سابق در موقعیتی نیستند که نام حزب و کومله را بر خود بگذارند. ما این حرکت را از لحاظ حقوقی ناروا، مغایر با اخلاق سالم در جدائی های تشکیلاتی، مغایر با سنتهای جا افتاده در خود کومه له و حزب کمونیست، چپ انقلابی و مسئول می دانیم و از رفقای انشعابی انتظار داریم در این تصمیم خود تجدید نظر نمایند. تجدید نظر در شناساندن خود نە تنها میتواند روش متمدنانەای بە حساب آید، نە تنها در راستای همگرایی جریانات چپ و کمونیست خواهد بود ، همچنین میتواند راە را برای همکاری ما در آیندە فراهم کند. از این رو باردیگر تاکید می کنیم که:

جمع منشعبین علیرغم هر توضیحی کە برای انشعاب خود داشتە باشند، هنگام اعلام جدایی، اقلیت تشکیلاتی را شامل میشدند. بە این دلیل چە بە لحاظ حقوقی، چە بە لحاظ سیاسی و اخلاقی مجاز بە استفادە از نام حزب کمونیست ایران و کومله نبودە و نیستند . ما استفادە از این نام ها را از جانب آنها غیر مشروع میدانیم و اعلام می کنیم تا زمانی کە نام دیگری را برای ادامە فعالیت سیاسی خود انتخاب میکنند،« جریان انشعابی …» نام خواهند داشت و با این نام مورد خطاب قرار خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا