علی جوانمردی و صید ماهی از آب گل آلود

آکام نیوز:سالها پیش که ماهواره تازه داشت فراگیر میشد صدای آمریکا شبانه به مدت دو ساعت به پخش برنامه خبری می پرداخت و همین کانال خبری تحلیل گر دائمی به نام محمد رضا نوری زاده داشت که از سیاست عجیبی پیروی میکرد در هر شبکه ای متعلق به هر گروهی دعوت میشد به مدح و ثنای آن شبکه و گروه میپرداخت هنگامی که با سلطنت طلبها برنامه داشت از سلطنت پهلوی برای ایران دم میزد

آکام نیوز:تبعیض و نابرابری میان اعضای رهبری و بدنه در حزب منحله دمکرات به گونه ایی نهادینه شده است که اگر اعضای رهبری هر نوع قانون و مقرراتی را نقض کنند،بدون هیچ بازخواستی تبرئە خواهند شد.نمونەهای زیادی از تخلفات و قانون شکنی های رهبری موجود است کە گروهک دمکرات در برخورد با آن ها مرتکب بی عدالتی و تبعیض شدە است .

در تازەترین مورد می توان بە مسئلە “دارا ناطق” عضو کمیتە مرکزی حزب منحله و تروریستی دمکرات اشارە کرد.

ایشان بە عنوان رابطە تشکیلاتی و کار حزبی با یک دختر اهل ارومیە ارتباط می گیرد و این دختر بە بهانە کار حزبی و دیدار با این گروهک تروریستی،چندین بار بە اربیل می‌آید و دارا ناطق ایشان را بە هتلی در مرکز شهر می برد.پس از چندین مورد نشست و رفت و آمد،از طرف دارا پیشنهاد ازدواج بە ایشان دادە می شود و او نیز قبول خواهد کرد .

شرط ازدواج دارا ناطق با این دختر،مهاجرت ایشان بە خارج از کشور می باشد،بعد از ازدواج این دو،با کمک دارا ناطق همسر دومش بە آلمان می‌رود ولی بە شرط اینکە دارا نیز برود اما پس از مدتی کە دارا از رفتن بە آلمان سر باز می‌زند همسرش نزد حزب از ایشان شکایت می کند و قضیە ازدواج خود با دارا را آشکار می کند.

با توجە بە قوانین داخلی حزبی،هیچ عضوی در گروهک دمکرات نمی تواند همزمان دو همسر انتخاب کند ولی چون “دارا ناطق” از باند هجری می باشد و یکی از طرفدارهای طرح پیشنهادی دبیر کل هستند،از هر گونە بازخواست یا توبیخی معاف می باشد و بە نوعی برای این مسئلە پاپوش درست می کنند و همسرش هم باید ساکت بماند .

www.akamnews.net

telegram.me/akamnews                    آکام نیوز را در کانال خبری تلگرام نیز دنبال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا