رنج نامه پیشمرگ معترض کومله/ماجراجویی های رهبران کومله باعث سرخوردگی و مرگ و آوارگی هزاران انسان فریب خورده شد

آکام نیوز: صدیق کریمی از پیشمرگان قدیمی گروهک کومله، رنجنامه ای را در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده و خطاب به سرکردگان کومله، مطالبی را بیان کرده است.

به گزارش آکام نیوز، این پیشمرگ قدیمی کومله در رنجنامه خود خطاب به سازمان ها و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری می نویسد؛

سازمانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

با درود و آرزوی ساختن دنیایی انسانی و بهتر برای بشریت

من صدیق کریمی یکی از هزاران فرزند درد و رنج کشیدەی کردستان ایران هستم کە در دهە شصت با جریانی سیاسی و اجتماعی بەنام کوملە آشنا شدم، جریانی کە خود را مدافع خلق و حقوق زحمتکشان معرفی کرد و افق زیبای جامعەای انسانی و برابر را تبلیغ میکرد و هزاران انسان مبارز و دلسوز بە آن پیوستند بە امید رهایی از یوغ ستمگران و در این راه جان و اعضای بدن و عمر و جوانی خود را اهدا کردند ولی افسوس و هزاران افسوس با گذر زمان و کنار رفتن گرد و غبار واقعیتها آنچە واقعیت بود آشکار شد و تنها افسوسی بر جانهای از دست رفتە و عمر و سلامتیی تلف شدەی هزاران انسان همچون خودم را دیدم.

رهبری حاضر سە جریان کوملە در امروز ابراهیم علیزادە، عبداللە مهتدی و عمر ایلخانیزادە کە از اصلی ترین اعضای رهبری تشکیلات از آغاز تا به امروز بودەاند و طراحان اصلی کلیە برنامەهای کوملە تا بە امروز هستند زمانی در کردستان با تئوریزە کردن جنگ با حزب دمکرات و ترویج فرهنگ جنگ داخلی و زمانی بە تغییر مشی سیاسی و فرهنگی مبارزاتی کوملە بە جریانی تنها مسلحانە و ماجراجویانە باعث سرگشتگی و مرگ و آوارگی هزاران انسان فریب خوردە شدند و زمانی کە فرزندان این سرزمین را بە میان آتش و گلولە جنگ با رژیم و حزب دمکرات میفرستادند خود با سران رژیم و حزب دمکرات در صلح و دوستی و نشست و برخاست بودند و بعدها با هدایت و پول نقد رژیم در دو انشعاب کوملە را کە میراث و ثمرە خون هزاران مبارز راه آزادی و ماحصل عمر و جوانی هزاران انسان همچون من بود به باندهای مافیایی و خانەهای فسادتیمی تبدیل کردند و جریان سیاسی و فرهنگی ای را کە داعیەی ساختن دنیای بهتری برای زحمتکشان و خلق کرد را داشت بەمحفلی از نوکران و چاپلوسان و متملقان دور خود تبدیل کردند کە با دراختیار نهادن امکانات انسانی و مادی کوملە سلطنتی کوچک در اردوگاەهای خود فراهم سازند.

من صدیق کریمی چە بعنوان شخص خودم و چە بعنوان فردی از هزاران قربانی این جنایتکاران کە کوملە را تبدیل بە سە مافیای فساد و فحشا و قاچاق نمودەاند بابت عمر و جوانی و سلامت و کرامت و شرافت غارت شدە ازسوی سران اصلی این سە مافیایی کە تحت لوا و نام کوملە توسط ابراهیم علیزادە، عبداللە مهتدی و عمرایلخانیزادە هدایت می شوند شکایت داشتە و خواستار محاکمە هر سە نفر و اعوان و اقربای شریک جرم آنان در این سالها هستم و ادعای جبران کلیە خسارات و زیانهای مادی و معنوی خود را دارم.

صدیق کریمی

کسانیکه‌ مثل‌ من‌ فکر‌ می کنند‌ و در حقشان‌ ظلم‌ شده‌ تماس‌ بگیرند.

۰۰۴۹۱۷۹۱۳۵۷۸۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا